Bouwproductvoorschrift

Bouwproductvoorschrift (BauPVO) van de EU wordt op 1 juli 2013 van kracht

Allereerst het goede nieuws: Het blijft binnen de bekende grondbeginselen van bouwproducten- en etiketteringswetgeving. Alle bouwproducten die in het toepassingsgebied van een geharmoniseerde Europese productnorm vallen, dienen te worden voorzien van een CE-markering.  Daaronder vallen alle ramen en buitendeuren (DIN EN 14 351 - 1) en voorhanggevels (EN 13 830). De producten zijn in de eerste plaats onderworpen aan een eerste test (initiële typekeuring ITT) bij een erkend keuringsbureau. Deze wordt meestal afgenomen door de systeemprovider, die de testrapporten als basis voor het vastleggen van de CE-markering aan de fabrikant overdraagt. De vervaardiging van de producten blijft onderworpen aan een productiecontrole in de fabriek.

Een belangrijke wijziging voor de fabrikant zal de zogenaamde prestatieverklaring zijn, die in de toekomst in plaats van de conformiteitsverklaring moet worden opgesteld. Terwijl tot nu toe uitsluitend werd bevestigd dat het bouwproduct volgens een productnorm werd vervaardigd, garandeert de fabrikant met de prestatieverklaring een prestatie bij de in de productnormen vastgelegde "essentiële kenmerken". Hiertoe neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid. Deze prestatieverklaring wordt aan de opdrachtgever geleverd. Dit kan schriftelijk en elektronisch in alle talen gebeuren.

Tabel 1: Belangrijkste kenmerken (gemandateerde eigenschappen)

Ramen

Deur

Gevel

Waterdichtheid
Gevaarlijke stoffen
Bestendigheid tegen windbelasting
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen
Geluidsisolatie
Warmtegeleidingscoëfficiënt
Stralingseigenschappen
  • Totale energiedoorlatendheid
  • Lichtdoorlatendheid
  • Luchtdoorlatendheid
Vermogen tot vrijgave
Waterdichtheid
Gevaarlijke stoffen
Bestendigheid tegen windbelasting
Stootbestendigheid
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen
Hoogte
Geluidsisolatie
Warmtegeleidingscoëfficiënt
Stralingseigenschappen
  • Totale energiedoorlatendheid
  • Lichtdoorlatendheid
  • Luchtdoorlatendheid
Brandverloop
Brandwerendheid
Branduitbreiding
Bestendig tegen water
Bestendig tegen eigen gewicht
Bestendig tegen windbelasting
Stootbestendigheid
Bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Bestendig tegen horizontale belastingen
Luchtdoorlatendheid
Waterdampdoorlatendheid
Warmtedoorgang
Luchtgeluidsisolatie
Duurzaamheid

 

Er dienen in de prestatieverklaring en de CE-markering uitsluitend bij die kenmerken prestaties worden vastgelegd, waarvoor in de lidstaat waar het product is opgenomen, wettelijke eisen bestaan voor deze eigenschappen. Alle andere kunnen met npd (no performance determined - geen prestatie vastgesteld) worden gekenmerkt.In tegenstelling tot CE-markering-procedures, kunnen administratieve overtredingen van de BauPVO worden bestraft met geldboetes tot € 50.000. Het markttoezicht wordt door de onderhoudscentra van de snelwegen gehandhaafd. Het is ook raadzaam om de prestatieverklaring en de CE-markering mee te nemen naar de bouwplaats. Alleen bij intern transport zijn geen documenten benodigd.

Terminologie, toepassingen en normen
Download (PDF-Datei / 1.585 KB)

De voor de afgifte van het CE-markering vereiste productpaspoorten en testcertificaten vindt u in de
Rubrik Produktpässe

De voor de afgifte van het CE-markering vereiste programma's voor het berekenen van de U-waarde vindt u in de
Rubrik U-Werte-Berechnung

CE-markeringen van componenten in vlucht- en paniekdeuren

1. Voorschriften

De productnorm EN 14 351 – 1: 2006 + A1:2010 "Ramen en deuren – productnorm, prestatie-eigenschappen – deel 1: Ramen en buitendeuren zonder eigenschappen met betrekking tot brandbeveiliging en/of rookdichtheid, pleit voor de mogelijkheid tot vrijgave:

Nooduitgangssloten, scharnieren en panieksloten, die in vluchtwegen op buitendeuren zijn bevestigd, dienen te voldoen aan EN 179¹, EN 1125², EN 1935³, prEN 136334 of prEN 136375.

De bouwproductverordening - Europees verordeningsnr. 305/2011 van het Europese Parlement en Raad van 9 maart 2011 - vereist verder:

Als een bouwproduct op de markt wordt gebracht, dat onder een geharmoniseerde norm valt (...) dient, behalve in de in deze verordening genoemde gevallen een prestatieverklaring met betrekking tot de essentiële kenmerken van bouwproducten in overeenstemming met de relevante geharmoniseerde technische specificaties te worden bijgevoegd.

Dat betekent dat zowel nooduitgangs- en panieksluitingen als scharnieren voor vlucht- en paniekdeuren met een CE-markering dienen te worden gekenmerkt en dat hiervoor een prestatieverklaring moet worden overlegd.

De fabrikant laat hiervoor de de onderdelen door een accreditatie-instantie onderzoeken. Deze geeft dan een conformiteitscertificaat af. Het certificaat dient door de fabrikant te worden bewaard en op verzoek te worden voorgelegd aan de functionaris van de bevoegde instantie. Indien het product op de markt komt ("verkocht"), stelt de fabrikant een prestatieverklaring voor het product op. Een kopie van de prestatieverklaring van elk product dat op de markt komt, wordt in gedrukte of digitale vorm ter beschikking gesteld. Een kopie van de prestatieverklaring in gedrukte vorm wordt uitsluitend op verzoek van de klant ter beschikking gesteld.
 
2. Werkwijze bij beslag van Hueck

De bij het product behorende CE-markering bevindt zich, afhankelijk van de fabrikant, op de verpakking, op een bijsluiter of op het product zelf.
 Anticiperend op een zogeheten gedelegeerde handeling (voorgenomen op 7-11-2013) biedt Hueck haar klanten geen schriftelijke prestatieverklaring, noch sturen zij deze als e-mail, maar stelt deze hier ter beschikking om te downloaden:

 

Lidwoord Fabrikant Conformiteit-
certificaat
Prestatieverklaring
Sluitingen voor nooduitgangen volgens DIN EN 179 BKS 0432-CPD-0003 0002-CPR-GU-BKS-FERCO-L
Wilka 0432-CPD-0021 001BauPVo2013-07-14
Meervoudige vergrendelingen Dorma 0432-CPD-0005 SVP 2000: DOP_0058
SVP 6000: DOP_0059
SVP 4000: DOP_0060
SVP 5000: DOP_0061
 KFV 0432-CPD-0090 dop 001
Deuren met panieksluitingen volgens DIN EN 1125 BKS 0432-CPD-0002 0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L
Wilka 0432-CPD-0020 001BauPVo2013-07-14
Meervoudige vergrendelingen KFV 0432-CPD-0091 dop 001
Tweedelige scharnieren ROTO 1309-CPD-0060 TBfAS-2tlg_001/CPR/2013-05-29
Dr. Hahn 1309-CPD-0088 1309-CPD-0088
Driedelige scharnieren ROTO 1309-CPD-0055 TBfAS-3tlg_001/CPR/2013-05-29
Dr. Hahn 1309-CPD-0096 1309-CPD-0096
Verdekte scharnieren Simonswerke ift 229-07-002 2 850140 0 00000
Klemmbares Rollentürband Dr. Hahn 1309-CPR-0289 1309-CPR-0289

 

¹ EN 179 Hang- en sluitwerk - sluitingen voor nooduitgangen met deurkruk of stootgreep, voor deuren op vluchtroutes - vereisten en testprocedure

² EN 1125 Hang- en sluitwerk - panieksluitingen met een horizontale bedieningsstang, voor deuren op vluchtroutes - vereisten en testprocedure

³ NL 1935 Hang- en sluitwerk - deur- en raamscharnieren met enkelvoudige as - vereisten en testprocedure

4 prEN 13633 Hang- en sluitwerk - elektrisch gestuurde sluitingen voor paniekdeur, deuren op vluchtroutes - vereisten en testprocedure (document is ingetrokken!)

5 prEN 13637 Hang- en sluitwerk - elektrisch gestuurde nooduitgangsinstallaties voor deuren op vluchtroutes - vereisten en testprocedure

Error

U heeft het maximale aantal documenten bereikt. Laat u zich de download-link toezenden of verwijdert u niet meer benodigde documenten.

naar ""Mijn documenten""

Indien u meer documenten wenst op te slaan, kunt u zich aanmelden of registreren.